1. BIM проектиране и изграждане съгласно EUROCODЕ 1-9 на метални, стоманобетонни, предварително напрегнати, тухлени, дървени, пластмасови и комбинирани конструкции. Тунелни и мостови конструкции. Пътно проектиране.
  2. Проектиране и изграждане на пасивни жилищни сгради с нулеви въглеродни емисии. Енергоефективни или енергонезависими със собствени възобновяеми енергийни източници.
  3. Проектиране, доставка и изграждане на нискоенергийни сглобяеми къщи/сгради.