1. Безразрушително обследване, / с тестова апаратура / контрол и изпитване, експертни оценки, анализ и изготвяне на инженерно становище за състоянието на строителните конструкции.
  2. Предварително обследване, експертни оценки, почвени проби, статична - динамична пенетрация, лабораторни анализи за състоянието и параметрите на почвата при строителни дейности, свлачища, насипи и зони с почвена ерозия.
  3. Геодезично заснемане на обекти в локална координатна мрежа. Стабилизиране на точки от работната геодезична основа. Изготвяне на технически проекти по оформяне вертикална планировка на терени – изкопи и насипи. Трасировъчни карнети.
  4. Геодезично заснемане и перманентен контрол за недопустими премествания, пукнатини и деформации в строителните конструкции, чрез периодично заснемане, анализ и отчет на фиксиране на деформационни марки в компрометираните зони на конструкциите.
  5. Земна механика - проекти за земни основи, фундаменти и пилоти, укрепване на сгради. Изготвяне на проекти за подпорни стени и укрепващи съоръжения.