проф. д.т.н. инж.
Строителна механика
проф. д-р инж.
Хидрогеология и инженерна геология
доц. д-р инж.
Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
доц. д-р инж.
Промишлено и гражданско строителство със специализация „Конструкции” и „Геодезия”
маг. инженер
Транспортно строителство
маг. инженер
Телекомуникационни мрежи
маг. инженер
Строителство на сгради и съоръжения със специализация „Строителни конструкции”